pdf print

Warunki uczestnictwa w podróży


Niniejsze ogólne warunki (”Warunki”) obowiązują pomiędzy tobą (”Ty” lub „Klient”) a Gotogate International AB (”My”), operatorem portalu rezerwacji www.gotogate.pl (zwanego dalej ”Portalem”). Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu należy się zapoznać z niniejszymi Warunkami. Korzystając z Portalu, wyrażasz tym samym zgodę na te Warunki. Jeżeli nie zgadzasz się na te Warunki, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z tego Portalu i opuszczenie tej strony internetowej.

Aby dokonać rezerwacji na tym Portalu, musisz mieć przynajmniej 18 lat i działać w swoim własnym imieniu jako klient prywatny. Klient prywatny w przeciwieństwie do biznesowego, to osoba fizyczna, która zawiera prawną transakcję, która w przeważającym stopniu nie wiąże się z jej działalnością komercyjną lub samozatrudnieniem.

Operatorem tego Portalu i twoim partnerem umownym odnośnie korzystania z Portalu jest:

Gotogate International AB (Gotogate)
Box 1340
SE-751 43 Uppsala, Sweden

E-mail: info@support.pl.gotogate.com
Telefon: +48 221 168 121

Niniejsze Warunki są określone następująco:

Spis treści

 1. ZAKRES USŁUGI
 2. PROCES REZERWACJI I INFORMACJE KONTAKTOWE
 3. POŚREDNICTWO LOTÓW
 4. POŚREDNICTWO REZERWACJI HOTELU
 5. POŚREDNICTWO WYNAJMU SAMOCHODÓW
 6. POSTANOWIENIA SPECJALNE ODNOŚNIE POŚREDNICTWA REZERWACJI WIELU USŁUG
 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE PASZPORTU, WIZY I ZDROWIA
 8. NASZE WŁASNE USŁUGI
 9. OPŁATY I PŁATNOŚĆ
 10. REKLAMACJE
 11. PRAWA KLIENTA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM WE
 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 13. WŁAŚCIWE PRAWO I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
 14. OCHRONA DANYCH
 1. ZAKRES USŁUGI
  1. Pośrednictwo usług turystycznych
   1. Dla usług lotów, hotelu, ubezpieczenie i wynajmu samochodów oferowanych na Portalu (zwanych łącznie „Usługami turystycznymi”) działamy wyłącznie w miarę naszych możliwości jako pośrednik. W związku z tym nasza rola i obowiązki są ograniczone do pośrednictwa Usług turystycznych, które będą świadczone przez strony trzecie, takie jak linie lotnicze, biura podróży, hotele, firmy ubezpieczeniowe, wypożyczalnie samochodów i inni usługodawcy (zwane dalej „Usługodawcami”).
   2. Dlatego umowa na świadczenie usług turystycznych (np. Umowa transportowa, ubezpieczeniowa, wynajmu) jest zawierana bezpośrednio pomiędzy Tobą a odnośnym Usługodawcą. Nie jesteśmy współ-usługodawcą usług turystycznych i nie jesteśmy stroną w umowie pomiędzy Tobą a Usługodawcą.
   3. Kupując usługi turystyczne za pośrednictwem tego Portalu upoważniasz nas do pośredniczenia z odnośnym Usługodawcą(ami) w twoim imieniu, włącznie z pośrednictwem w zakresie płatności za te usługi turystyczne w celu zrealizowania transakcji pomiędzy Tobą a Usługodawcą(ami). Cena podana za rzeczywiste usługi turystyczne może zawierać prowizję za usługi, którą pobieramy za pośrednictwo w umowie pomiędzy tobą a odnośnym Usługodawcą.
   4. Odpowiedzialność za zrealizowanie Usług turystycznych, których pośrednikiem jest ten Portal, ponosi wyłącznie odnośny Usługodawca. W ramach naszej roli jako pośrednika nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Usługi turystyczne, które mają być wykonane przez Usługodawców oraz nie udzielamy żadnych zobowiązań lub gwarancji (wyrażonych lub dorozumianych) odnośnie stosowności lub jakości Usług turystycznych oferowanych na tym Portalu. W przypadku jakichkolwiek reklamacji odnośnie wykonania lub nie wykonania Usługi turystycznej, stroną odpowiedzialną jest Usługodawca.
   5. W przypadku specjalnych potrzeb (takich jak specjalne posiłki, wyposażenie dla osób niepełnosprawnych lub foteliki dla dzieci) podczas rezerwowania, przekażemy twoją prośbę do odnośnego Usługodawcy. Jednakże nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za to, czy ten Usługodawca spełni te potrzeby.
  2. Nasze własne usługi
  3. Oprócz pośrednictwa Usług turystycznych określony w sekcji 1.1 powyżej, są również usługi dodatkowe (inne niż Usługi turystyczne) dostępne w Portalu, za realizację których My ponosimy odpowiedzialność. W przypadku tych usług dodatkowych Ty zawierasz bezpośrednią umowę z Nami. W każdym przypadku wyraźnie informujemy, czy i w jakim zakresie oferujemy własne usługi zamiast wyłącznie pośredniczenia usług stron trzecich. Portfolio naszych własnych usług może ulegać zmianom z czasem. Niektóre z naszych własnych usług są opisane w sekcji 8. W przypadku dodatkowych usług nieujętych w niniejszych Warunkach, podczas procesu rezerwacji przekażemy Ci szczegółowy opis tych dodatkowych usług wraz z informacją o opłatach i warunkach uzupełniających dotyczących rezerwacji i korzystania.
  4. Obowiązujące postanowienia umowne
   1. Niniejsze Warunki dotyczą pośrednictwa Usług turystycznych zgodnie z Sekcją 1.1 jak również naszych własnych usług zgodnie z Sekcją 1.2.
   2. Odnośnie umowy pomiędzy Tobą a danym Usługodawcą (Sekcja 1.1.2), obowiązują ogólne warunki tego Usługodawcy (takie jak warunki przewozu, warunki transferu, warunki ubezpieczenia itp.). Takie ogólne warunki Usługodawcy zostaną ci przekazane podczas procesu rezerwacji. Ponieważ warunki Usługodawcy mogą obejmować postanowienia odnośnie odpowiedzialności, anulowania, zamian rezerwacji i zwrotów (jeżeli ma to zastosowanie) i innych ograniczeń, zalecamy się z nimi dokładnie zapoznać.
 2. PROCES REZERWACJI I INFORMACJE KONTAKTOWE
  1. Podczas procesu rezerwacji będziesz miał zapewnione środki techniczne do wykrywania błędów w wypełnianych formularzach i poprawiania ich przed złożeniem rezerwacji. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie poprawności wszystkich danych przez złożeniem swojej rezerwacji. Późniejsze zmiany mogą wiązać się ze znacznymi kosztami dodatkowymi.
  2. Musimy mieć możliwość skontaktowania się z Tobą, np. w przypadku późniejszych zmian zakupionych przez ciebie Usług turystycznych. Musisz podać aktualne dane kontaktowe, takie jak twój numer telefonu i adres e-mail. Musisz również sprawdzać, czy nie otrzymałeś od nas wiadomości.

   Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, że będziesz w stanie odbierać nasze wiadomości. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli nie otrzymasz wiadomości od nas z powodu okoliczności będących poza naszą racjonalną kontrolą, takich jak między innymi: (i) podany przez ciebie adres e-mail jest niewłaściwy; (ii) twoje ustawienia poczty e-mail uniemożliwiają dotarcie naszych wiadomości do Ciebie; lub (iii) twoje ustawienia poczty e-mail traktują nasze wiadomości jako spam.
 3. POŚREDNICTWO LOTÓW
  1. Zawarcie umowy i zmiany ceny
   1. Po wysłaniu przez ciebie rezerwacji potwierdzimy jej odbiór przez wiadomość e-mail. W tym momencie powstaje umowa pośrednictwa pomiędzy Tobą a Nami. Jeżeli nie otrzymasz tych informacji w ciągu jednej godziny od złożenia swojej rezerwacji i żaden z naszych operatorów nie kontaktował się z tobą pocztą elektroniczną lub telefonicznie w celu wskazania jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z nami telefonicznie w celu weryfikacji.
   2. Gdy tylko twoje bilety zostaną wydane, otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem oraz numerem biletu. W tym momencie następuje zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Tobą a daną linią(ami) lotniczą(ymi).
   3. Ceny lotów oraz dostępność miejsc są wstawiane do Portalu bezpośrednio przez daną linię lotniczą. Jeżeli linia lotnicza wprowadzi zmiany, które znajdują się poza naszą kontrolą (np. zmiany cen, dostępności miejsc lub innych kwestii), i nastąpi to po dokonaniu rezerwacji, ale przed rozpoczęciem obowiązywania umowy z tą linią lotniczą (jak określono w sekcji 3.1.2 powyżej), umowa nie wejdzie w życie i nastąpi zwrot całej kwoty Twojej płatności. Możemy się z Tobą skontaktować i zaoferować Ci możliwość zaakceptowania zmienionej ceny podczas normalnych godzin pracy, ale nie później niż 24 godziny po uzyskaniu przez nas informacji o tej zmianie ceny lub w pierwszym dniu powszednim następującym po tym 24-godzinnym okresie.
  2. Informacje na temat rezerwacji i warunków transportu
   1. W odniesieniu do lotów oferowanych na Portalu, My działamy wyłącznie w miarę naszych możliwości jako pośrednik. Umowa na wykonanie lotu zostaje zawarta bezpośrednio między Tobą a odnośną linią lotniczą i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności umownej związanej ze zrealizowaniem lub niezrealizowaniem twojego lotu. Linia lotnicza ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie / niezrealizowanie twojego lotu.
   2. Przed złożeniem zamówienia udostępnimy ci warunki odnośnej linii lotniczej.
   3. Działając jako pośrednik usług turystycznych świadczonych przez linie lotnicze, nie mamy zagwarantowanego dostępu do systemu rezerwacji linii lotniczych. W takim przypadku możemy w imieniu użytkownika zawrzeć umowę między nim a linią lotniczą. W razie pytań dotyczących rezerwacji, zmian lub rezygnacji z rezerwacji możemy prosić użytkownika o kontaktowanie się bezpośrednio z daną linią lotniczą. W przypadku zakupu biletu z elastycznymi datami podróży (zob. punkt 8) wszystkie prośby o zmiany rezerwacji należy jednak przekazywać za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta, jak określono w punkcie 8.1.4. Możesz otrzymać dwa potwierdzenia rezerwacji — jedno od nas i jedno od odpowiedniej linii lotniczej. Jeżeli przesłano dwa potwierdzenia rezerwacji, do odprawy użyj potwierdzenia rezerwacji otrzymanego od linii lotniczej.
   4. Poniżej znajdują się informacje dotyczące warunków związanych z rezerwacją i transportem, które są zazwyczaj stosowane przez linie lotnicze w taki lub podobny sposób. Jednakże wszelkie odmienne postanowienia odnośnej linii lotniczej mają znaczenie nadrzędne w stosunku do informacji ogólnych zawartych w tej sekcji 3.2.4. Dlatego w każdym przypadku należy sprawdzić odpowiednie warunki odnośnej linii lotniczej przed złożeniem rezerwacji.
    • Godziny lotów/odprawa
     Wszystkie godziny lotów określone są w czasie lokalnym. Przyjazd na drugi dzień jest oznaczony w harmonogramie symbolem „+1”. Podane godziny lotu są wstępne i mogą ulec zmianie w krótkim terminie po wydaniu biletu; na przykład z powodu ograniczeń kontroli lotów, pogody lub ograniczeń funkcjonalnych linii lotniczej. Prosimy o sprawdzanie bieżących godzin odlotów z dużym wyprzedzeniem przed swoim lotem.

     Prosimy stosować się do czasów odprawy określonych przez linię lotniczą. Linie lotnicze mogą odmówić wejścia na pokład, jeżeli spóźnisz się na odprawę. Uprzejmie zwracamy uwagę, że niektóre linie lotnicze zachęcają do odprawy za pośrednictwem ich witryny internetowej i mogą pobierać opłatę za odprawę manualną na lotnisku.
    • Łączenie indywidualnych biletów
     Połączenie dwóch osobnych biletów w jedną stronę zamiast biletu w obie strony jest wyraźnie oznaczone w trakcie procedury rezerwacji. Bilety takie są traktowane niezależnie od siebie w przypadku odwołania, zmiany, zakłócenia ruchu powietrznego, np. na skutek strajków i zmian rozkładów lotów. Obowiązują przepisy danej linii lotniczej.

     Bilety lotnicze z różnymi numerami rezerwacji są zawsze traktowane jako podróże, które są niezależne od siebie.
    • Bilety lotnicze z kilkoma segmentami/kolejność użycia
     Twój bilet w obie strony lub w jedną stronę może się składać z kilku segmentów. W zależności od warunków większości linii lotniczych, takie segmenty lotu powinny być wykorzystywane po kolei. Jeżeli nie, wiele linii lotniczych odmówi transportu na dalszych segmentach lotu (np. Niewykorzystanie jednego segmentu podróży może spowodować nieważność reszty biletu). W przypadku biletów w obie strony brak twojej obecności na locie „tam” może skutkować anulowaniem twojego lotu powrotnego przez linię lotniczą.
    • Ciąża
     Niektóre linie lotnicze odmawiają transportu kobiet, które są w ciąży po 28 tygodniu w chwili lotu „tam” lub „z powrotem”. Jeżeli jesteś w ciąży, musisz uzgodnić z linią lotniczą i swoim lekarzem, czy możesz rozpocząć tą podróż.
    • Bilety dla niemowląt i dzieci
     Skontaktuj się z linią lotniczą w celu uzyskania warunków podróżowania z dzieckiem, które nie zajmuje osobnego miejsca. Zazwyczaj dzieci w wieku powyżej 2 lat muszą mieć osobne miejsce, natomiast dzieci w wieku od 0 do 2 lat podróżują jako niemowlę i nie będą miały swojego osobnego miejsca. Jeżeli dziecko skończy 2 lata przed końcem tej podroży, należy kupić bilet dla dziecka na całą podróż. Biletu dla niemowlęcia nie wolno rezerwować przed jego narodzinami, ponieważ imię i nazwisko oraz data urodzenia muszą odpowiadać danym znajdującym się w paszporcie. Nie zwracamy kosztów wynikających z początkowego zarezerwowania niewłaściwego rodzaju biletu.
    • Osoby niepełnoletnie podróżujące bez opiekuna
     Nie pośredniczymy w zakupie biletów dla osób niepełnoletnich podróżujących bez opiekuna. Dzieci poniżej 18 roku życia muszą mieć rezerwację wraz z osobą dorosłą. Niektóre kraje lub linie lotnicze odmawiają wstępu dzieciom poniżej 18 roku życia bez towarzystwa opiekuna. Proszę pamiętać, że niektóre linie lotnicze wymagają, aby dzieci poniżej 18 roku życia miały ze sobą akt urodzenia.
    • Zgubiony/uszkodzony bagaż
     W miarę naszych możliwości jako pośrednika, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zagubiony lub uszkodzony bagaż. Wszelkie problemy należy natychmiast zgłaszać do przedstawiciela linii lotniczych na lotnisku.
    • Tranzyt i nocleg
     Najczęściej cena biletu lotniczego nie zawiera transportu naziemnego ani noclegu podczas podróży. Odpowiadasz osobiście za sprawdzenie rozkładów jazdy i cen transportu naziemnego.
    • Czasy połączeń pomiędzy lotami
     Standardowe bilety zarezerwowane przez Portal mają zatwierdzone czasy połączeń. Ilość czasu na przesiadkę dla połączeń z międzylądowaniem jest obliczana przez linie lotnicze. Jeżeli segment lotu jest opóźniony i spowoduje to utratę połączenia, linie lotnicze są zobowiązane pomóc ci dotrzeć do miejsca docelowego twojej podróży (patrz sekcja 11.1).
     W przypadku rezerwowania oddzielnych biletów linie lotnicze nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia prowadzące do utraty połączeń. Dlatego Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie, czy czas na przesiadkę jest wystarczający zgodnie z informacjami w liniach lotniczych i na lotniskach. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione w związku z utratą połączeń nie zostaną zwrócone.
    • Podwójna rezerwacja
     Podwójna rezerwacja oznacza, że dokonano dwóch lub więcej rezerwacji na to samo nazwisko pasażera w tej samej linii lotniczej. Jeżeli masz podwójną rezerwację, linia lotnicza może anulować tą(e) podróż(e). Może to również nastąpić, gdy rezerwacje te zostały wykonane przez różne biura podroży. Nie ponosimy odpowiedzialności za odwołania dokonane przez linie lotnicze, ani za odmowę zwrotu kosztów przez linie lotnicze, w przypadkach podejrzewania przez nie podwójnej rezerwacji.
  3. Linie lotnicze objęte zakazem prowadzenia działalności w UE (czarna lista) Proszę zwrócić uwagę, że te linie lotnicze są objęte zakazem prowadzenia działalności na terenie UE zgodnie z decyzją podjętą przez Komisję Europejską po konsultacji z krajowymi organami ds. transportu powietrznego. Linie te są objęte zakazem, ponieważ zostały uznane za niebezpieczne lub poza odpowiednią kontrolą ze strony władz ich kraju.
   Pod następującym linkiem możesz sprawdzić, które linie lotnicze są objęte zakazem prowadzenia działalności:
   Czarna lista (Lista linii lotniczych objętych zakazem prowadzenia działalności w UE)
  4. Zmiany rozkładu lotów i odwołania przez linie lotnicze
   1. Twoja umowa z odnośną linią lotniczą może umożliwiać jej odwoływanie lub dokonywanie zmian twoich rezerwacji. Powiadomimy cię o wszelkich zmianach, gdy zostaniemy poinformowani o nich przez linię lotniczą.
   2. Godziny lotów wskazane w Twoim potwierdzeniu rezerwacji mogą ulec zmianie w okresie od daty dokonania rezerwacji do faktycznej daty Twojej podróży. Zalecamy pozostawanie na bieżąco i skontaktowanie się z linią lotniczą na co najmniej72 godziny przed planowanym odlotem, aby upewnić się, że dany lot (i wszystkie loty łączone) odbędą się zgodnie z harmonogramem. Nie mamy żadnej kontroli nad zmianami rozkładu linii lotniczej i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione w wyniku takich zmian.
  5. Zmiany i odwołania dokonywane przez Ciebie
   1. Warunki zmiany rezerwacji lotów (włącznie ze zmianą nazwiska pasażera, miejsca docelowego oraz daty podróży) oraz zwrotów kosztów w przypadku odwołania są określone przez odnośną linię lotniczą, która jest twoim partnerem umownym odnośnie realizacji przelotu. My jesteśmy pośrednikiem i nie mamy żadnego wpływu na takie warunki.
   2. Jeżeli chcesz dokonać zmiany swojej rezerwacji lub wnioskujesz o zwrot kosztów w związku z rezygnacją, w ramach usługi dodatkowej oferujemy obsługę Twojego wniosku w Twoim imieniu, pod warunkiem że warunki danej linii lotniczej dopuszczają taką zmianę lub zwrot kosztów w przypadku rezygnacji. Podczas procesu rezerwacji takich dodatkowych usług poinformujemy Cię o wszelkich dodatkowych warunkach i opłatach związanych z takimi usługami. Możesz też oczywiście zwrócić się bezpośrednio do danej linii lotniczej.
   3. Abyśmy mogli przetworzyć żądane przez ciebie zmiany, musimy otrzymać od ciebie wnioski o zmianę przynajmniej na 24 godziny przez rozpoczęciem podróży (tylko telefonicznie). Jeżeli kupiłeś naszą usługę Flexible ticket (bilet elastyczny), patrz sekcja 8.

    W przypadku wniosków o zmiany z krótszym wyprzedzeniem, zalecamy kontaktować się bezpośrednio z odnośną linią lotniczą.
  6. Brak obecności lub niestawienie się na lot Niniejszym upoważniasz nas do anulowania niewykorzystanego lotu w przypadku niestawienia się na lotnisku oraz do wystąpienia o zwrot kosztów od linii lotniczej, o ile jest to możliwe. Jesteśmy do tego uprawnieni, ale nie zobowiązani, a Twoje prawo do wystąpienia o zwrot kosztów bezpośrednio do linii lotniczej pozostaje nienaruszone.
 4. POŚREDNICTWO REZERWACJI HOTELU Usługi hotelowe rezerwowane przez Portal są świadczone za pośrednictwem EAN.com L.P. (”Hotels.com”).

  Dlatego wszelkie zapytania związane z rezerwacją oraz wszelkie prośby o zmianę lub anulowanie rezerwacji muszą być kierowane bezpośrednio do Hotels.com. Dane kontaktowe do Hotels.com:
  Numer telefonu: 022 306 2356

  Warunki Hotels.com są dostępne na ich stronie Internetowej.
 5. POŚREDNICTWO WYNAJMU SAMOCHODÓW Usługi wynajmu samochodów rezerwowane przez Portal są świadczone za pośrednictwem Traveljigsaw Limited (”Rentalcars.com”).

  Dlatego wszelkie zapytania związane z rezerwacją oraz wszelkie prośby o zmianę lub anulowanie rezerwacji muszą być kierowane bezpośrednio do Rentalcars.com. Dane kontaktowe do Rentalcars.com:
  Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Rentalcars.
  Warunki Rentalcars.com znajdują się tutaj.
 6. OSTANOWIENIA SPECJALNE ODNOŚNIE POŚREDNICTWA REZERWACJI WIELU USŁUG Portal oferuje możliwość mieszania i dopasowywania wielu usług indywidualnych w zależności od twoich potrzeb (np. przelot + hotel). W takim przypadku zlecasz nam działanie jako pośrednikowi w celu dokonania rezerwacji różnych usług podróżnych u różnych usługodawców. Usługodawcy ci zostaną ci wyraźnie zaprezentowani podczas procedury dokonywania rezerwacji przed jej zakończeniem. W przypadku gdy łączysz indywidualne usługi, nie następuje zawarcie żadnej umowy podróżnej pomiędzy Tobą a Nami; zamiast tego zawierasz kilka umów na świadczenie indywidualnych usług z każdym oddzielnym usługodawcą. W takim przypadku my działamy tylko w miarę naszych możliwości jako pośrednik w odniesieniu do każdej indywidualnej usługi turystycznej.
 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE PASZPORTU, WIZY I ZDROWIA
  1. Wymogi odnośnie paszportu, wizy i/lub zdrowia mogą ulec zmianie i dlatego musisz je sprawdzić w odnośnym organie (ambasada, konsulat itp.) z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowaną podróżą. Ty odpowiadasz za posiadanie ważnego paszportu i wizy, jeżeli jest wymagana. Ważne jest uwzględnienie wszystkich punktów tranzytowych twojej podroży, które również mogą wymagać od ciebie uzyskania wizy. Uzyskanie wizy może czasem wymagać czasu, dlatego należy złożyć wniosek z dużym wyprzedzeniem. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za klientów, którzy nie posiadają odpowiednich dokumentów.
  2. Każda destynacja ma swoje własne wymagania odnośnie formalności wjazdowych, szczepień itp. oraz może to również być uzależnione od narodowości pasażera. Ty odpowiadasz za pozyskanie tych informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne zdarzenia wynikłe z niezastosowania się do takich oficjalnych przepisów. Dlatego powinieneś zawsze sprawdzać, jakie formalności są wymagane dla wybranej destynacji lub krajów tranzytowych jak również czas potrzebny do wykonania wszystkich wymaganych kroków.
 8. NASZE WŁASNE USŁUGI
  1. Flexible Ticket
   1. Jeżeli podczas rezerwacji zakupisz usługę Flexible Ticket, będziesz mógł zmienić datę i/lub godzinę swojego lotu na warunkach określonych w tej sekcji. Świadcząc naszą usługę Flexible Ticket, działamy wyłącznie jako pośrednik umowy transportu pomiędzy tobą a odnośną linią lotniczą. Ponieważ Flexible Ticket to nasza własna usługa (tzn. Nie możesz skorzystać z naszej usługi Flexible Ticket kontaktując się bezpośrednio z linią lotniczą), wszystkie zmiany rezerwacji przy użyciu usługi Flexible Ticket muszą być dokonywane za pośrednictwem naszej obsługi klienta (patrz sekcja 8.1.4).
   2. Usługa Flexible Ticket umożliwia zmianę rezerwacji lotów pod następującymi warunkami:
    • Wszystkie zgłoszenia zmiany rezerwacji powinny być dokonane zgodnie z sekcją 8.1.4 oraz na co najmniej 24 godziny przed pierwotnym czasem odlotu.
    • Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie w ramach tej samej linii lotniczej, np. zmiana rezerwacji może być dokonana tylko na lot obsługiwany przez tą samą linię lotniczą, która obsługuje pierwotnie zarezerwowany lot.
    • Segmenty lotu muszą być wykorzystywane w tej samej kolejności, w jakiej zostały pierwotnie zarezerwowane.
    • Zmiany kabiny lub klasy rezerwacyjnej w ramach tego samego lotu nie są dozwolone.
    • Zmiana rezerwacji biletu na tak zwany „stop-over” (tzn. pozostanie w miejscu międzylądowania dłużej niż było to pierwotnie zarezerwowane) nie jest dozwolona.
    • Zmiana miejsca wylotu i/lub docelowego nie jest możliwa zarówno dla lotu „tam” jak i „z powrotem”.
    • Usługa Flexible Ticket nie umożliwia zmiany lub poprawienia jakichkolwiek nazwisk.
    • Zmiany rezerwacji podróży można dokonać tylko jeden raz. Po potwierdzeniu zmiany usługa Flexible Ticket jest wykorzystana.
    • W przypadku dokonywania zmiany rezerwacji podróż należy ukończyć przed upływem jednego roku od daty pierwotnej rezerwacji. Nowa podróż nie może rozpocząć się w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia żądania zmiany.
    • Koszty rezerwacji nie podlegają zwrotowi, gdy usługa Flexible Ticket została wykorzystana.
   3. Usługa Flexible Ticket musi zostać zarezerwowana i opłacona podczas procesu składania rezerwacji i nie może być dodana w późniejszym czasie.
   4. Jeśli chcesz zmienić swoją rezerwację, skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta w normalnych godzinach pracy. Nasz numer telefonu znajduje się w zakładce „Kontakt — Telefon”. 

    Obsługa telefoniczna oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej jest prowadzona w języku angielskim.
   5. Zmiana rezerwacji jest zakończona dopiero po jej potwierdzeniu w wiadomości e-mail od nas. Jeżeli nie otrzymałeś potwierdzenia, skontaktuj się z naszą obsługą klienta.
   6. Zmiany rezerwacji lotów przy użyciu usługi Flexible Ticket są uzależnione od dostępności. Jeżeli żądana zmiana wymaga droższego biletu, lub powoduje, że pasażer nie ma już uprawnienia do specjalnej ceny (np. dla małego dziecka), musisz osobiście ponieść dodatkowe koszty. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki zmiany rezerwacji, które mogą wpływać na usługi dodatkowe świadczone bezpośrednio przez linię lotniczą (takie jak rezerwacja bagażu dodatkowego lub rezerwacje miejsc).
   7. W przypadku rezygnacji z lotu koszt usługi Flexible Ticket nie zostanie zwrócony.
   8. Jeżeli nie stawisz się na segment podróży, opcja zmiany rezerwacji poprzez usługę Flexible Ticket nie będzie już możliwa.
  2. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
   1. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji musi zostać zamówione i opłacone w momencie rezerwacji podróży. Ubezpieczenie to wchodzi w życie po dokonaniu rezerwacji i przestaje być ważne w momencie rozpoczęcia podróży, licząc od zarezerwowanej pierwotnej daty wyjazdu. Wszyscy podróżni objęci rezerwacją muszą mieć wykupione ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, aby można się było na nie powołać w przypadku anulacji rezerwacji.
   2. Anulacja musi nastąpić najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem podróży, aby ubezpieczenie od kosztów rezygnacji zachowało swoją ważność. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji przestanie być ważne w momencie rozpoczęcia podróży. W przypadku anulowania rezerwacji poza naszymi godzinami pracy, należy skontaktować się bezpośrednio z liniami lotniczymi i dostawcami usług hotelowych lub firmami wynajmującymi samochody.
   3. Gdy podróż zostanie anulowana po okazaniu ważnego zaświadczenia lekarskiego, zwrócony zostanie cały koszt rezerwacji, z wyjątkiem naliczanej przez nas opłaty manipulacyjnej wynoszącej 185 PLN za osobę. Nie zwracamy opłaty za ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub dokonanych wcześniej opłat, kosztów oraz jakichkolwiek polis ubezpieczeniowych (z wyjątkiem ubezpieczenia turystycznego). Maksymalna kwota do zapłaty w razie anulowania w przypadku wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji wynosi 11700 PLN za osobę i/lub 24 000 PLN za podróż.
   4. Zdarzenia uprawniające do zwrotu kosztów Koszty zakupu podróży zostaną zwrócone, jeżeli nie będziesz w stanie wziąć udziału w zaplanowanej podróży z powodu następujących nieprzewidzianych zdarzeń:
    • Nagła choroba lub wypadek osoby podróżującej, jej towarzysza podróży objętego tą samą rezerwacją lub członka bliskiej rodziny, powodujący niemożność przebycia podróży zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez bezstronnego lekarza prowadzącego leczenie.
    • Śmierć osoby podróżującej, bliskiej osoby lub osoby towarzyszącej w podróży objętej tą samą rezerwacją.
    „Osoba bliska” w tym kontekście oznacza męża, żonę, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodziców, dziadków lub rodziców, teściów osoby ubezpieczonej lub osobę, która mieszka z ubezpieczonym jako partner, tak jakby byli małżeństwem.
   5. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji nie obejmuje:
    • odszkodowania, które może być otrzymane z innych źródeł, takiego jak inne ubezpieczenia od kosztów rezygnacji lub inne ubezpieczenia;
    • choroby, wypadku lub uszkodzenia ciała, które wydarzyły się (zostały zdiagnozowane) podczas wykupowania ubezpieczenia od kosztów rezygnacji;
    • chorób przewlekłych/infekcji/zaburzeń psychicznych, chyba że dana osoba była całkowicie wolna od objawów/problemów w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, licząc od momentu rezerwacji podróży. Jeżeli anulacja dotyczy powyższych objawów, diagnoza musi zostać potwierdzona przez specjalistę;
    • chorób, wypadków lub innych konsekwencji ciąży lub porodu;
    • powikłań spowodowanych przez używanie alkoholu, innych środków odurzających, uspokajających lub narkotyków;
    • kosztów wynikających z opóźnienia przez ubezpieczonego decyzji o anulowaniu podróży;
    • sytuacji, w której cel podróży przestał istnieć;
    • powikłań wynikających z procedur i zabiegów, którym podróżny poddał się na własne życzenie, np. operacji poprawiających urodę;
    • wszelkich dodatkowych ustaleń dotyczących podróży, których nie zawiera potwierdzenie, takie jak spektakle teatralne, itp.;
    • Strach przed lataniem.
   6. Wymagania dotyczące podróżnych Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji obowiązuje jedynie wraz z ważnym zaświadczeniem lekarskim. Musimy otrzymać je w ciągu pięciu dni roboczych po dokonaniu anulacji. Zaświadczenie lekarskie musi być sporządzone przez bezstronnego lekarza, który jest osobą prowadzącą leczenie. Powinno ono zawierać nazwisko, dane kontaktowe i pieczęć lekarza. W przypadku braku pieczęci lekarza, należy dołączyć kopię dokumentu identyfikacyjnego lekarza.
   7. W zaświadczeniu lekarskim muszą być również zawarte następujące informacje:
    • data badania,
    • wyniki badania,
    • diagnoza,
    • inne oryginały certyfikatów/dokumentów, które mogą mieć znaczenie przy dokonywaniu oceny roszczenia,
    • informacja, że choroba jest poważna i uniemożliwia podróżowanie.
    Zaświadczenie lekarskie można pobrać tutaj Aby wysłać zaświadczenie lekarskie, kliknij tutaj..
  3. Gwarancja połączenia
   1. Jeśli nasze usługi w zakresie gwarancji połączenia, określone w niniejszej sekcji 8.3 (zwane dalej „Gwarancją połączenia”), są uwzględniane w Państwa rezerwacji, zostanie to wyraźnie wskazane podczas dokonywania rezerwacji i na jej potwierdzeniu.
   2. Z wyjątkiem poniższych wyłączeń Gwarancja połączenia ma zastosowanie w następujących przypadkach (każdy zwany „Zmianą”):
    • gdy którykolwiek z Państwa lotów zostanie przesunięty, opóźniony lub anulowany przez daną linię lotniczą, co spowoduje, że spóźnią się Państwo na lot do miejsca przeznaczenia;
    • gdy nie zdążą Państwo na przesiadkę z powodu opóźnienia lub utraty bagażu z przyczyn od Państwa niezależnych;
    • gdy nie zdążą Państwo na przesiadkę z powodu procedur celnych lub imigracyjnych z przyczyn od Państwa niezależnych.
   3. Z Gwarancji połączenia nie mogą Państwo skorzystać:
    • gdy Zmiana dotyczy tylko lotów w ramach tego samego biletu (wydanego jako jeden bilet elektroniczny/PNR); za wszelkie problemy oraz za obsługę Zmian lotów odpowiada linia lotnicza wykonująca te loty (w sprawie porad lub pytań należy kontaktować się bezpośrednio z tą linią lotniczą);
    • gdy Zmiana wynika z działania siły wyższej, tj. została wywołana czynnikami, co do których można zasadnie uznać, że są one niezależne od linii lotniczej, takimi jak (między innymi) niestabilność polityczna, ekstremalne warunki pogodowe, zagrożenia bezpieczeństwa, strajki, poważne ograniczenia w działaniu lotniska lub bankructwo bądź niewypłacalność linii lotniczej;
    • w przypadku jakiegokolwiek działania (lub zaniechania), na które mają Państwo zasadniczy wpływ, w tym na przykład gdy nie zdążą Państwo na lot z powodu (i) braku odpowiedniej wizy, dokumentów podróży lub innej dokumentacji wymaganej w podróży lub (II) naruszenia przepisów i ograniczeń linii lotniczych; bądź
    • gdy dokonano zmian w rezerwacji bez naszej wcześniejszej zgody.
   4. Konieczność bezzwłocznego przekazania informacji
    Jeżeli chcą Państwo skorzystać z Gwarancji połączenia, są Państwo zobowiązani poinformować nas o tym telefonicznie bez niepotrzebnej zwłoki po otrzymaniu informacji o Zmianie. Dane kontaktowe znajdują się we wstępie. Jeżeli nie przekażą nam Państwo bezzwłocznie tej informacji, nie będzie Państwu przysługiwało prawo do Gwarancji połączenia.
   5. Gwarancja połączenia – alternatywne loty lub zwrot kosztów
    Po uzyskaniu informacji o Zmianie zaoferujemy Państwu jedną z następujących opcji:
    a) alternatywny lot lub loty do ostatecznego miejsca przeznaczenia na nasz koszt (przekażemy Państwu dokładne dane oferowanych przez nas lotów);
    b) zwrot kosztów biletów na niewykorzystane loty w momencie dokonywania rezerwacji; lub
    c) alternatywny lot lub loty umożliwiające Państwu powrót do miejsca wylotu na nasz koszt (przekażemy Państwu dokładne dane oferowanych przez nas lotów).

    Jeżeli nie będziemy w stanie zaoferować Państwu odpowiednich lotów do ostatecznego miejsca przeznaczenia, możemy zaproponować alternatywne lotniska. W takim przypadku pokryjemy koszty transportu na lotnisko alternatywne.

    Jeśli do pierwotnej godziny wylotu pozostało więcej niż 48 godzin, wybierzemy jedną z opcji określonych w pkt 8.3.5. według naszego wyłącznego uznania.
   6. Przyjęcie oferty
    Po otrzymaniu od nas dalszych informacji na temat opcji określonych w ppkt 5 (a)–(c) powyżej powinniście Państwo jak najszybciej przekazać nam decyzję o swoim wyborze. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi w odpowiednim terminie (w żadnym przypadku nie dłuższym niż 24 godziny), Państwa prawo do skorzystania z Gwarancji połączenia wygaśnie.
   7. Dodatkowa rekompensata
    Oprócz praw wyszczególnionych w niniejszej sekcji 8.3 Gwarancja połączenia uprawnia do rekompensaty z następującego tytułu:
    • Nocleg — jeśli dojdzie do nagłej Zmiany, przez którą zostaną Państwo pozbawieni noclegu (godz. 22:00-08:00), pokryjemy koszty noclegu za jedną lub kilka nocy. Rekompensata jest ograniczona do łącznej kwoty 50 USD na pasażera objętego Gwarancją połączenia. Wszelkie kwoty rekompensat za nocleg otrzymane od linii lotniczej zostaną odjęte od kosztów zwracanych w ramach Gwarancji połączenia.
    • Posiłki i napoje — jeśli wskutek Zmiany Państwa lot będzie opóźniony o ponad 4 godziny, w ramach Gwarancji połączenia pokryjemy koszty posiłków i napoi do łącznej kwoty 10 USD na pasażera. Wszelkie kwoty rekompensat za posiłki lub napoje otrzymane od linii lotniczej zostaną odjęte od kosztów zwracanych w ramach Gwarancji połączenia.
    Należy pamiętać, że będą Państwo zobowiązani pokryć koszty i dostarczyć nam paragony za takie wydatki.
 9. OPŁATY I PŁATNOŚĆ
  1. Płatności
   1. Płatność za usługi podróżne jest przetwarzana przez nas (we współpracy z dostawcą(ami) usług płatniczych, którzy obsługują proces płatności) lub danego Usługodawcę. Pamiętaj, że może być konieczne udostępnienie informacji o twojej płatności, takich jak informacje o karcie kredytowej lub debetowej naszym dostawcom usług płatniczych w celu przetworzenia płatności. Wszystkie informacje dotyczące płatności należące do naszych klientów są zaszyfrowane na bezpiecznym serwerze podczas ich udostępniania naszym dostawcom usług płatniczych.
   2. W zależności od kryteriów rezerwacji i dodanych usług płatność może zostać podzielona na dwie osobne transakcje, jedna opłata dla nas, a druga dla Usługodawcy. Nie zostaniesz obciążony kwotą większa, niż cena całkowita wyświetlona na naszej stronie. Stosowane są takie same środki zabezpieczające.
   3. Abyśmy mogli przetworzyć twoją płatność, musisz się upewnić że masz dostępne dostateczne środki pieniężne. W razie jakiegokolwiek problemu związanego z płatnością, ponowimy próbę przetworzenia twojej płatności we współpracy z naszymi dostawcami usług płatniczych. Jeżeli nie będzie to skutkowało z wycofaniem płatności przez ciebie, skontaktujemy się z tobą w celu przekazania instrukcji na temat innych form płatności. Jeżeli nie otrzymamy twojej płatności po tych dalszych instrukcjach, twoja zaległa płatność zostanie przekazana do firmy windykacyjnej.
  2. Oszustwo płatnicze
   Jeżeli mamy powody przypuszczać, że zostało dokonane oszustwo, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przetwarzania takiej płatności. W przypadku podejrzenia, że popełniane jest przestępstwo, może być wymagana legitymizacja płatności. Wszystkie rodzaje oszustw związanych z kartami płatniczymi będą zgłaszane na policję i przesyłane do firmy windykacyjnej.
 10. REKLAMACJE
  1. Reklamacje dotyczące realizacji usług podróżnych
   Jakiekolwiek problemy, uwagi lub reklamacje związane z realizacją usług podróżnych muszą być kierowane bezpośrednio do odnośnego Usługodawcy (biura podróży, linii lotniczej, ubezpieczyciela, wypożyczalni samochodów, hotelu), z którym masz zawartą umowę na daną usługę podróżną. Zapoznaj się również z sekcja 11, gdzie są przedstawione twoje prawa zgodnie z rozporządzeniem WE.
  2. Reklamacje dotyczące naszych własnych usług
   Reklamacje dotyczące naszych władnych usług należy składać w terminie do dwóch miesięcy po zakończeniu twojej podroży, wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem formularza reklamacji znajdującego się tutaj.

   Formularz reklamacji należy przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną na adres:
   Adres pocztowy: Etraveli AB
   FAO: Customer Relations
   Box 1340
   SE-751 43 Uppsala, Szwecja

   Adres E-mail: customer.relations@support.etraveli.com
 11. PRAWA KLIENTA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM WE
  1. Odwołane lub opóźnione loty
   Jeżeli podróżujesz do lub z UE, lub twój przewoźnik jest z UE, masz prawo wystąpić o zwrot kosztów od odnośnej linii lotniczej w przypadku, gdy twój lot został odwołany, opóźniony lub odmówiono ci wstępu na pokład samolotu. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozporządzenia WE 261/2004, kliknij tutaj.
  2. Odpowiedzialność przewoźnika
   Rozporządzenie WE (889/2002) w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków. Rozporządzenie znajduje się tutaj.
 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Zgadzasz się, że My działamy jako pośrednik pomiędzy Tobą a danym Usługodawcą. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności odnośnie usług podróżnych, które zarezerwowałeś u jednego lub więcej Usługodawców oraz nie ponosimy odpowiedzialność za jakiekolwiek niezgodności w informacjach wyświetlonych na Portalu, które zostały przekazane przez danego Usługodawcę.
  2. Jeżeli Usługodawca z jakiegokolwiek powodu nie będzie w stanie zrealizować usługi podróżnej, włącznie z sytuacją ogłoszenia bankructwa przez Usługodawcę, My możemy działać wyłączenie jako pośrednik i zwrócić płatność, gdy otrzymamy ją od danego Usługodawcy.
  3. Jeżeli chodzi o nasze usługi, ponosimy odpowiedzialność za szkody podlegające ograniczeniom określonym w niniejszych Warunkach jak również w zakresie dopuszczonym przepisami prawa. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione bezpośrednio przez Ciebie na skutek uchybienia naszych obowiązków w odniesieniu do naszych własnych usług, do wysokości całkowitych wypłaconych kosztów twojej rezerwacji (za jedno wydarzenie lub połączona serię wydarzeń).
  4. Ograniczenie odpowiedzialności określone w sekcji 12.3 dotyczy również niedopełnienia obowiązków przez osoby, za których błędy ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
 13. WŁAŚCIWE PRAWO I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
  1. Właściwe prawo
   Szwedzkie prawo ma zastosowanie wyłącznie do niniejszego regulaminu oraz umowy pomiędzy Klientem a linią lotniczą.

   Jak klient będziesz mógł korzystać z wszelkich przepisów prawa obowiązującego w kraju, którego jesteś obywatelem. Żaden z zapisów niniejszych Warunków, włącznie z sekcja 13.1, nie pozbawia Cię przysługujących Ci ustawowo praw jako klientowi.
  2. Rozwiązywanie sporów online
   Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (ODS) dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 14. OCHRONA DANYCH Poważnie traktujemy ochronę twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania twoich danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.

Na dzień: 2018-08-22

Header
Subject
Body
Footer